Điều Khoản Dịch Vụ | vidIQ

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ

Sửa đổi Lần Cuối: 24 tháng Ba, 2015

Chào mừng đến với Dịch Vụ vidIQ, Inc (của "Chúng tôi")!

Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”) là hợp đồng pháp lý giữa Bạn và Chúng tôi và điều chỉnh việc sử dụng trang web này của Bạn, các dịch vụ và công nghệ liên quan để tối ưu hóa và quản lý (các) kênh YouTube của bạn mà Chúng tôi có thể cung cấp qua bất kỳ Trang web nào của chúng tôi ( “Dịch vụ”) và tất cả văn bản, dữ liệu, thông tin, phần mềm, đồ họa, ảnh và nhiều thứ khác mà chúng tôi và các đối tác affiliate của chúng tôi có thể cung cấp cho Bạn (chúng tôi gọi tất cả những thứ này là “Tài liệu”). Trừ khi có quy định khác trong các Điều khoản này, các tham chiếu đến “Dịch vụ” bao gồm tất cả các trang web và Dịch vụ của chúng tôi.

HÃY ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY TRƯỚC KHI TRUY CẬP HAY SỬ DỤNG DỊCH VỤ. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA NÓ CHO THẤY RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. BẠN KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA NÓ NẾU BẠN KHÔNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY. THAY ĐỔI.

Chúng tôi có thể thay đổi Tài liệu và dịch vụ Chúng tôi cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ và / hay chọn sửa đổi, tạm ngừng hoặc ngừng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Đôi khi chúng tôi cũng có thể thay đổi, cập nhật, thêm hay xóa các điều khoản (gọi chung là "sửa đổi") của các Điều khoản này. Bởi vì mọi người đều được lợi từ sự rõ ràng, Chúng tôi hứa sẽ thông báo cho Bạn về bất kỳ sửa đổi nào đối với các Điều khoản này bằng cách đăng những sửa đổi lên Dịch vụ và, nếu Bạn đã đăng ký với Chúng tôi, bằng cách mô tả các sửa đổi cho các Điều khoản này trong email Chúng tôi sẽ gửi đến địa chỉ Bạn đã cung cấp khi đăng ký Dịch vụ. Để chắc chắn Chúng tôi gửi thông tin đến được hộp thư của bạn, Chúng tôi chỉ yêu cầu Bạn cho chúng tôi biết nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ email ưa thích của bạn bất kỳ lúc nào sau khi bạn đăng ký.

Nếu Bạn phản đối bất kỳ sửa đổi nào, yêu cầu riêng của Bạn sẽ dẫn đến việc ngừng sử dụng Dịch vụ. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thông báo về bất kỳ sửa đổi nào như vậy cho biết Bạn công nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi các sửa đổi. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng các Điều khoản này có thể được thay thế bởi các điều khoản Dịch vụ riêng lẻ hay thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng. Các điều khoản hay thông báo pháp lý được chỉ định rõ ràng này được đưa vào các Điều khoản này và thay thế (các) điều của các Điều khoản được chỉ định bị thay thế này.

Trong trường hợp, trong kỳ phí đầu, Bạn hủy sử dụng Dịch vụ do các sửa đổi Dịch vụ của chúng tôi có giới hạn căn bản hay cụ thể về giá trị của Dịch vụ, hay nếu Chúng tôi ngừng Dịch vụ, Chúng tôi sẽ hoàn lại cho bạn phần tiền theo tỷ lệ số tiền Bạn đã thanh toán cho Dịch vụ sẽ không được sử dụng kể từ ngày chấm dứt đến hết kỳ phí đầu đó.

Sau kỳ phí đầu, bất kỳ việc chấm dứt nào sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày Bạn thông báo cho chúng tôi và bạn sẽ được hoàn lại số tiền chưa sử dụng theo tỷ lệ, nếu có (tức là phần phí có ý định được sử dụng để thanh toán cho Dịch vụ vượt quá ngày có hiệu lực của việc chấm dứt), đã được thanh toán cho chúng tôi.

SỬ DỤNG CHUNG.

Chúng tôi mời bạn sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, sử dụng ("Mục đích được phép") - hãy tận hưởng nhé!

Với việc sử dụng Dịch vụ, Bạn cam kết rằng bạn từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn không thể truy cập hay sử dụng bất kỳ phần nào của Dịch vụ và bạn được Chủ lao động ủy quyền ký thỏa thuận này thay mặt cho chủ lao động nói trên.

In these Terms we are granting You a limited, personal, non-exclusive and non-transferable license to use and to display the Materials and to access and use the Service for individual, consumer purposes (“Permitted Purposes”); Your right to use the Materials is conditioned on Your compliance with these Terms. You have no other rights in the Service or any Materials and You may not modify, edit, copy, reproduce, create derivative works of, reverse engineer, alter, enhance or in any way exploit any of the Service or Materials in any manner. If You make copies of any of the Service then We ask that You be sure to keep on the copies all of Our copyright and other proprietary notices as they appear on the Service. Trong các Điều khoản này, Chúng tôi cấp cho Bạn giấy phép cá nhân, không được chuyển nhượng, dành riêng và có giới hạn để sử dụng và hiển thị các Tài liệu và truy cập và sử dụng Dịch vụ cho mục đích cá nhân, sử dụng (“Mục đích được phép”); Quyền sử dụng Tài liệu của bạn được điều chỉnh theo sự tuân thủ của Bạn đối với các Điều khoản này. Bạn không có quyền nào khác đối với Dịch vụ hay bất kỳ Tài liệu nào và Bạn không được sửa đổi, chỉnh sửa, sao chép, tạo lại, tạo các sản phẩm phái sinh, đảo ngược, thay đổi, nâng cao hoặc khai thác theo bất kỳ cách nào bất kỳ Dịch vụ hoặc Tài liệu nào dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn tạo các bản sao của bất kỳ Dịch vụ nào thì chúng tôi yêu cầu Bạn chắc chắn giữ bản sao tất cả thông báo bản quyền và độc quyền khác của Chúng tôi như chúng xuất hiện trên Dịch vụ.

Rất tiếc, nếu Bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản nào, giấy phép trên sẽ tự động chấm dứt và bạn phải hủy ngay mọi tài liệu đã tải xuống hoặc đã được in (và bất kỳ bản sao nào).

SỬ DỤNG WEBSITE VÀ DỊCH VỤ NÀY.

Chúng tôi trân trọng Bạn đã ghé thăm trang web này và cho phép Bạn làm điều đó - hãy xem qua dù không cần đăng ký với chúng tôi!

Tuy nhiên, để truy cập các khu vực giới hạn mật khẩu nhất định của trang web này và sử dụng một số Dịch vụ và Tài liệu nhất định được cung cấp trên và thông qua Dịch vụ, Bạn phải đăng ký thành công tài khoản với Chúng tôi.

CÁC KHU VỰC GIỚI HẠN MẬT KHẨU CỦA DỊCH VỤ.

Nếu bạn muốn tạo một tài khoản với Chúng tôi, bạn phải điền những thông tin sau trên trang đăng ký tài khoản: Địa chỉ email làm việc; Tên và họ; Tên đăng nhập và mật khẩu tuỳ chọn. Bạn cũng cần cung cấp thông tin bổ sung, thông tin tuỳ chọn để chúng tôi có thể cung cấp cho bạn một trải nghiệm cá nhân hoá tốt hơn khi sử dụng Dịch vụ - nhưng, Chúng tôi sẽ để bạn quyết định việc này. Sau khi Bạn nộp thông tin đăng ký cần thiết, Chúng tôi sẽ tự quyết định xem có thông qua việc mở tài khoản cho bạn không. Nếu được thông qua, bạn sẽ nhận được một email với thông tin về cách hoàn thành đăng ký của Bạn. Khi Bạn sử dụng tài khoản, Bạn đồng ý cung cấp thông tin xác thực, chính xác, hiện tại và hoàn thành việc đăng ký vào tài khoản và thực hiện những thay đổi thích đáng. Và, nếu bạn quên mật khẩu của Bạn - đừng lo lắng gì, Chúng tôi sẽ vui vẻ gửi bạn cho bạn một email cập nhật mật khẩu.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ các Điều khoản này khi Bạn truy cập bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Bởi vì đó là tài khoản của Bạn, Bạn cần phải có được và duy trì tất cả các thiết bị và dịch vụ cần thiết để truy cập và sử dụng Dịch vụ Này cũng như trả các khoản phí liên quan. Bạn cũng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của (các) mật khẩu của Bạn, bao gồm bất kỳ mật khẩu nào của bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà Chúng tôi có thể cho phép Bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ. Nếu Bạn tin rằng Mật khẩu hoặc bảo mật của bạn cho Dịch vụ Này đã bị vi phạm theo bất kỳ cách nào, Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi.

GÓI DỊCH VỤ

Với việc đăng ký tài khoản với Chúng tôi, Bạn trở thành “Người đăng ký” với quyền truy cập vào các khu vực hạn chế mật khẩu nhất định của Dịch vụ và sử dụng một số Dịch vụ và Tài liệu nhất định được cung cấp trên và thông qua Dịch vụ (“Gói dịch vụ”). Mổi Gói dịch vụ và các quyền và đặc quyền được cung cấp cho từng Người đăng ký là thuộc cá nhân và không thể chuyển nhượng được. Tất cả các khoản phí thanh toán cho Gói dịch vụ sẽ được tính bằng Đô la Mỹ và sẽ không được hoàn lại, trừ khi được nêu rõ trong tài liệu này.

Phí mà chúng tôi sẽ tính cho Bạn cho Gói dịch vụ sẽ là mức phí được nêu trong Đơn đặt hàng đính kèm. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi mức phí cho Gói dịch vụ bất kỳ lúc nào và không hoàn chênh lệch phí hay hoàn phí trong trường hợp khuyến mại hay giảm giá. Nếu bạn nâng cấp gói dịch vụ của bạn, chúng tôi sẽ đưa ra một khoản phí theo tỷ lệ cho kỳ đăng ký đầu tiên của bạn dựa trên số tiền phí chưa sử dụng đã được thanh toán.

Bạn chỉ có thể thanh toán phí cho Gói dịch vụ cùa mình bằng thẻ tín dụng hay ghi nợ. Chúng tôi sẽ thu phí vào thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của Bạn cho kỳ phí Gói dịch vụ đầu tiên vào ngày Chúng tôi xử lý yêu cầu nâng cấp Gói dịch vụ của bạn. Sau khi thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của Bạn bị thu phí khoản phí cho Gói dịch vụ đầu tiên, Bạn sẽ nhận được một email xác nhận thông báo cho Bạn về khả năng bạn có thể truy cập vào các phần chỉ dành cho Gói dịch vụ đó và Tài liệu trên Dịch vụ.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: TUỲ THUỘC VÀO TUỲ CHỌN THANH TOÁN BẠN CHỌN KHI ĐĂNG KÝ GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN, CHÚNG TÔI SẼ TỰ ĐỘNG GIA HẠN GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN VÀO NGÀY TRÒN THÁNG HAY TRÒN NĂM CỦA HÀNG THÁNG HAY HÀNG NĂM KHI ĐẾN NGÀY CHÚNG TÔI THU KỲ PHÍ ĐẦU TIÊN TỪ THẺ TÍN DỤNG HAY THẺ GHI NỢ CỦA BẠN, NHƯ ĐƯỢC BẠN UỶ QUYỀN TRONG SUỐT QUÁ TRÌNH ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN, CHÚNG TÔI SẼ TÍNH PHÍ THẺ TÍN DỤNG HAY GHI NỢ CỦA BẠN VỚI MỨC PHÍ GÓI DỊCH VỤ ĐƯỢC ÁP DỤNG VÀ BẤT KỲ THUẾ MUA BÁN HAY THUẾ NÀO TƯƠNG TỰ CÓ THỂ ĐƯỢC ÁP DỤNG LÊN THANH TOÁN PHÍ GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN (TRỪ KHI BẠN HUỶ GÓI DỊCH VỤ TRƯỚC NGÀY ĐẾN HẠN THANH TOÁN). MỖI KỲ GIA HẠN LÀ MỘT THÁNG HAY MỘT NĂM, TUỲ VÀO TUỲ CHỌN THANH TOÁN CỦA BẠN. BẠN CÓ THỂ HỦY HAY DUY TRÌ GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN BẤT KỲ LÚC NÀO TRONG THỜI GIAN SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI TẠI CONTACT@VIDIQ.COM. NẾU BẠN HẠ CẤP HAY HUỶ ĐĂNG KÝ GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN, BẠN SẼ SỬ DỤNG CÁC QUYỀN LỢI CỦA GÓI DỊCH VỤ HIỆN TẠI CHO ĐẾN KHI KẾT THÚC KỲ CỦA GÓI ĐĂNG KÝ HIỆN TẠI MÀ BẠN ĐÃ THANH TOÁN, VÀ CÁC QUYỀN LỢI CỦA GÓI DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ BỊ HẠ CẤP HAY HẾT HẠN VÀO CUỐI KỲ THANH TOÁN CỦA GÓI DỊCH VỤ HIỆN TẠI ĐÓ.

Bạn phải chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế mua bán và sử dụng có thể được áp dụng cho việc mua Gói dịch vụ của Bạn dựa trên địa chỉ gửi thư mà Bạn cung cấp khi đăng ký làm Người đăng ký và Bạn ủy quyền cho CHÚNG TÔI thu phí thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ của Bạn cho bất kỳ khoản thuế được áp dụng nào.

CÁC KHOẢN THANH TOÁN

Bạn đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí có thể được áp dụng liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Bạn. Chúng tôi có thể tạm ngưng hay chấm dứt tài khoản và/hay việc truy cập vào Dịch vụ của Bạn nếu thanh toán của Bạn bị trễ và/hay việc thu phí qua Phương thức thanh toán bạn cung cấp (ví dụ: thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ) không thể được thực hiện. Với việc cung cấp một phương thức thanh toán, Bạn rõ ràng cho phép Chúng tôi tính phí có thể được áp dụng đối với phương thức thanh toán đã nói cũng như các khoản thuế và phí khác phát sinh trong khoảng thời gian đều đặn, tất cả đều phụ thuộc vào Gói dịch vụ và các dịch vụ được sử dụng cụ thể của bạn.

Chúng tôi hiểu rằng Bạn có thể hủy tài khoản của Bạn, nhưng vui lòng biết rằng Chúng tôi sẽ không cung cấp bất kỳ khoản tiền hoàn lại nào và Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán bất kỳ số dư đến hạn nào trên tài khoản. Để giúp mọi việc ít phức tạp hơn, Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể tính bất kỳ khoản phí chưa thanh toán nào vào Phương thức thanh toán được cung cấp của bạn và/hay gửi cho Bạn một hóa đơn cho các khoản phí chưa thanh toán đó.

LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ.

Với việc sử dụng Dịch vụ, cả hai bên đều đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ bên kia. Các thông tin liên lạc điện tử này có thể bao gồm thông báo về các khoản phí có thể được áp dụng, thông tin giao dịch và các thông tin khác có liên quan hay liên quan đến Dịch vụ. Các liên lạc điện tử này là một phần của mối quan hệ của Bạn với Chúng tôi. Cả hai bên đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thỏa thuận, tiết lộ hay liên lạc nào khác mà Chúng tôi đã gửi qua hình thức điện tử giữa các bên sẽ đáp ứng mọi yêu cầu pháp lý về liên lạc, bao gồm cả các thông báo đó bằng văn bản .

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT.

Chúng tôi tôn trọng thông tin mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi, và muốn chắc chắn Bạn hoàn toàn hiểu chính xác cách Chúng tôi sử dụng thông tin đó. Vì vậy, vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật của Chúng tôi (“Chính sách bảo mật”) giải thích mọi thứ.

CÁC DỊCH VỤ VÀ TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA.

Chúng tôi cho rằng các link thật thuận tiện và đôi khi Chúng tôi cung cấp link trên Dịch vụ đến các trang web bên thứ ba. Nếu Bạn sử dụng các link này, Bạn sẽ rời khỏi Dịch vụ. Chúng tôi không bắt buộc phải xem xét bất kỳ trang web bên thứ ba nào mà Bạn liên kết đến từ Dịch vụ, Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ trang web của bên thứ ba nào và Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ trang web bên thứ ba nào (hay các sản phẩm, dịch vụ hay nội dung có sẵn thông qua bất kỳ trang web nào trong số đó). Do đó, Chúng tôi không chứng thực hay đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về các trang web của bên thứ ba, bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ hay tài liệu nào được tìm thấy ở đấy hoặc bất kỳ kết quả nào có thể thu được từ việc sử dụng chúng. Nếu bạn quyết định truy cập bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết đến từ Dịch vụ, Bạn hoàn toàn chịu rủi ro này và Bạn phải tuân thủ chính sách bảo mật và điều khoản và điều kiện cho các trang web của bên thứ ba đó.

Dịch vụ cũng cho phép liên kết giữa các dịch vụ bên thứ ba trực tuyến khác nhau, bao gồm cả YouTube ("Dịch vụ của Bên thứ Ba"). Để tận dụng những tính năng và khả năng này, chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác thực, đăng ký hay đăng nhập vào Dịch vụ của Bên thứ Ba thông qua Dịch vụ hay trên trang web của nhà cung cấp tương ứng của chúng, nếu có, cho phép bạn định lại thiết lập bảo mật của bạn cho tài khoản trang web của bên thứ ba đó nhằm cho phép các hoạt động của Bạn trên Dịch vụ được chia sẻ với liên hệ của Bạn trong tài khoản trang web của bên thứ ba của bạn. Để biết thêm thông tin về các tác động của việc kích hoạt các Dịch vụ của Bên thứ Ba này và việc sử dụng của Chúng tôi, việc lưu trữ và tiết lộ thông tin liên quan đến bạn và việc bạn sử dụng Dịch vụ của Bên thứ Ba của bạn trong Dịch vụ, vui lòng xem Chính sách Bảo mật. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cách bạn có thể sử dụng Dịch vụ của Bên thứ Ba và cách họ sẽ sử dụng, lưu trữ và tiết lộ thông tin của bạn chỉ được điều chỉnh bởi chính sách của bên thứ ba đó.

CÁC HOẠT ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP.

Để rõ ràng, Chúng tôi chỉ cho phép Bạn sử dụng Dịch vụ cho các Mục đích Được phép. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào khác ngoài Mục đích Được phép đều bị cấm và, do đó, cấu thành việc sử dụng trái phép Dịch vụ. Điều này là do, giữa Bạn và Chúng tôi, tất cả các quyền trong Dịch vụ vẫn là tài sản của Chúng tôi.

Việc sử dụng trái phép Dịch vụ có thể dẫn đến vi phạm các luật bản quyền khác nhau của Hoa Kỳ và quốc tế. Chúng tôi muốn giữ mối quan hệ này không phiền hà, vì vậy Khi sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý tuân theo các tiêu chuẩn chung về quy ước và hành động phù hợp với luật pháp. Ví dụ: bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ:

Theo cách sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, sao chép hoặc phân phối bất kỳ Dịch vụ nào; Theo cách vi phạm bất kỳ điều lệ, quy định, quy tắc, lệnh, hiệp ước hoặc luật nào của địa phương, tiểu bang, quốc gia, nước ngoài hay quốc tế; Đuổi theo, quấy rối hay làm hại một cá nhân khác; Để mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hoặc xuyên tạc về mối quan hệ hợp tác affiliate của Bạn với một cá nhân hoặc tổ chức; Để can thiệp hay làm gián đoạn Dịch vụ hay các máy chủ hay mạng được kết nối với Dịch vụ; Để sử dụng bất kỳ phương pháp khai thác dữ liệu, rô bốt, hay thu thập dữ liệu hay trích xuất dữ liệu tương tự nào liên quan đến Dịch vụ Thông qua bất kỳ cách nào khác ngoài giao diện được cung cấp bởi vidIQ để sử dụng trong việc truy cập Dịch vụ; hoặc Để tìm cách truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc bất kỳ tài khoản, hệ thống máy tính hay mạng nào khác được kết nối với Dịch vụ, cho dù thông qua hack, khai thác mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện nào khác.

Vui lòng nhớ rằng, đây chỉ là những ví dụ và danh sách trên không phải là một danh sách đầy đủ tất cả mọi điều bạn không được phép thực hiện.

You agree to hire attorneys to defend Us if You violate these Terms and that violation results in a problem for Us. You also agree to pay any damages that We may end up having to pay as a result of Your violation. You alone are responsible for any violation of these Terms by You. We reserve the right to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by You and, in such case, You agree to cooperate with Our defense of such claim. Bạn đồng ý thuê luật sư bảo vệ Chúng tôi nếu Bạn vi phạm các Điều khoản này và vi phạm đó gây ra sự cố cho Chúng tôi. Bạn cũng đồng ý thanh toán bất kỳ thiệt hại nào mà Chúng tôi có thể phải chi trả do vi phạm của Bạn gây ra. Bạn một mình chịu trách nhiệm đối với bất kỳ vi phạm Điều khoản nào của Bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền nhận sự bảo vệ và kiểm soát độc quyền đối với bất kỳ vấn đề nào khác nếu bạn chịu sự bồi thường của Bạn và, trong trường hợp này, Bạn đồng ý hợp tác với Chúng tôi để chống lại khiếu nại đó.

Bạn cũng miễn, từ bỏ, khước từ và hứa sẽ không khởi kiện hau đưa ra bất kỳ khiếu nại nào chống lại Chúng tôi đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hay thương tích nào liên quan đến bất kỳ cách nào đối với Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ. NẾU BẠN LÀ CƯ DÂN CỦA CALIFORNIA, BẠN KHƯỚC TỪ BỘ LUẬT DÂN SỰ CALIFORNIA MỤC 1542, CÓ NỘI DUNG: “MỘT PHIÊN BẢN CHUNG KHÔNG ĐƯỢC MỞ RỘNG THÀNH KHIẾU NẠI MÀ NGƯỜI CHỦ NỢ KHÔNG BIẾT HAY NGHI NGỜ SỰ TỒN TẠI QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI ĐÓ TẠI THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN PHIÊN BẢN ĐÓ, ĐIỀU MÀ NẾU NGƯỜI ĐÓ BIẾT THÌ CHẮC HẲN ĐÃ ẢNH HƯỞNG RÕ ĐẾN SỰ SẮP XẾP CỦA NGƯỜI ĐÓ VỚI NGƯỜI NỢ.” NẾU BẠN LÀ CƯ DÂN CỦA MỘT KHU VỰC THẨM QUYỀN KHÁC, BẠN TỪ BỎ BẤT KỲ ĐẠO LUẬT HAY HỌC THUYẾT NÀO CÓ THỂ SO SÁNH VỚI BỘ LUẬT NÀY.

SỰ ĐẠI DIỆN VÀ CHO PHÉP CỦA VIDIQ

Chúng tôi đại diện và đảm bảo rằng: (i) Chúng tôi có đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền để tham gia vào và thi hành nghĩa vụ của Chúng tôi theo những Điều khoản này; (ii) Dịch vụ sẽ được cung cấp theo tinh thần chuyên nghiệp và có chuyên môn; và (iii) chúng tôi có quyền, tư cách và lợi ích đối với Tài liệu đủ để cấp các quyền được phép theo những Điều kiện này.

BỒI THƯỜNG.

Mỗi bên đồng ý bảo vệ bên kia, các đối tác affiliate của công ty, và các đại lý, nhân viên, giám đốc, cổ đông, đối tác, người làm và người được cấp phép của họ, và mỗi người kế nhiệm và người được chỉ định (gọi chung là "Các bên được Bồi thường") và giữ của họ vô hại và chống lại bất kỳ và tất cả các khiếu nại và yêu cầu (gọi chung là "Khiếu nại"), do bên thứ ba đưa ra hoặc phát sinh theo bất kỳ cách nào, trực tiếp hoặc gián tiếp, ngoài hoặc liên quan đến việc vi phạm của các đại diện của bên đó, các cam kết hoặc nghĩa vụ theo quy định tại các Điều khoản này. Bên bồi thường sẽ thanh toán tất cả các thiệt hại cuối cùng được cấp hoặc thanh toán khi giải quyết bất kỳ Khiếu nại nào như vậy. Bên Được Bồi thường phải thông báo cho bên bồi thường ngay lập tức bằng văn bản về bất kỳ yêu cầu bồi thường nào dưới đây, và cung cấp, với chi phí của bên bồi thường (chỉ tính chi phí xuất ra chi trả), tất cả các thông tin và quyền hạn để cho phép bên bồi thường kiểm soát việc biện hộ và giải quyết khiếu nại đó; miễn là thất bại của các Bên được Bồi thường trong việc thông báo kịp thời cho bên bồi thường của bất kỳ Khiếu nại nào sẽ không bào chữa cho bên bồi thường về nghĩa vụ của bên đó dưới đây trừ khi mức độ thất bại đó có ảnh hưởng đến bên bồi thường. Mặc dù đã nói ở trên, bên bồi thường sẽ không tham gia vào bất kỳ giải quyết nào về việc biện hộ hành động đó, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên được Bồi thường, sự đồng ý sẽ không được giữ lại hoặc trì hoãn bất hợp lý. Bên bồi thường có thể tham gia vào với chi phí của mình trong việc biện hộ và/hoặc giải quyết bất kỳ hành động nào như vậy với luật sư tự chọn và tự thanh toán chi phí.

QUYỀN SỞ HỮU.

"vidIQ" là nhãn hiệu thuộc về Chúng tôi. Các nhãn hiệu, tên và logo khác trên Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Trừ khi được quy định rõ trong các Điều khoản này, tất cả Tài liệu, bao gồm việc sắp xếp chúng trên Dịch vụ là tài sản riêng của Chúng tôi. Tất cả các quyền không được cấp ở đây đều được bảo lưu. Trừ khi được yêu cầu hoặc giới hạn bởi luật hiện hành, mọi sự sao chép, phân phối, sửa đổi, chuyển lại hay xuất bản bất kỳ tài liệu có bản quyền nào đều bị nghiêm cấm nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ bản quyền hoặc giấy phép.

CHỦ SỞ HỮU; GIẤY PHÉP

Nội dung và Quyền Nội dung Cho mục đích của Thỏa thuận này: (i) “Nội dung” có nghĩa là văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm nhạc, phần mềm, âm thanh, video, tác phẩm có quyền tác giả dưới bất kỳ hình thức nào và thông tin hoặc các tài liệu khác được đăng, tạo hoặc được cung cấp thông qua Trang web hoặc Dịch vụ; và (ii) “Nội dung Người dùng” nghĩa là bất kỳ Nội dung nào mà người dùng (kể cả bạn) cung cấp được cung cấp thông qua Trang web hoặc Dịch vụ. Nội dung bao gồm nhưng không giới hạn Nội dung Người dùng. Quyền sở hữu Nội dung và Trách nhiệm vidIQ không yêu cầu bất kỳ quyền sở hữu nào đối với bất kỳ Nội dung của Người dùng nào và không có nội dung nào trong Thỏa thuận này sẽ được coi là hạn chế bất kỳ quyền nào mà bạn có thể phải sử dụng và khai thác Nội dung Người dùng của bạn. Theo các điều khoản nêu trên, vidIQ và các nhà cấp phép của nó độc quyền sở hữu tất cả quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Trang web và Dịch vụ và Nội dung, và tất cả các phần mềm, công nghệ và quy trình và bất kỳ cải tiến hoặc sửa đổi thêm vào đó, bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan trong đó. Bạn xác nhận rằng Trang web, Dịch vụ và Nội dung được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các luật khác của Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Bạn đồng ý không xóa, thay đổi hoặc che khuất bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ hoặc các thông báo quyền sở hữu khác được tích hợp trong hoặc đi kèm với Trang web, Dịch vụ hoặc Nội dung. Quyền Nội dung Người dùng được Bạn cấp Bằng cách cung cấp bất kỳ Nội dung Người dùng nào thông qua Trang web hoặc Dịch vụ, bạn cấp cho vidIQ giấy phép không độc quyền, có thể chuyển nhượng, có thể cấp phép lại, toàn cầu, miễn phí bản quyền để sử dụng, sao chép, sửa đổi, tạo các tác phẩm phái sinh dựa trên đó, hiển thị công khai, công khai thực hiện và phân phối Nội dung Người dùng của bạn liên quan đến sử dụng và cung cấp Dịch vụ và Nội dung. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả Nội dung Người dùng của mình. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn sở hữu tất cả Nội dung Người dùng của mình hoặc bạn có tất cả các quyền cần thiết để cấp cho chúng tôi các quyền giấy phép trong Nội dung Người dùng của bạn theo Thỏa thuận này. Bạn cũng tuyên bố và đảm bảo rằng Nội dung Người dùng của bạn cũng như việc sử dụng và cung cấp Nội dung Người dùng của bạn sẽ không được phép thông qua Trang web hoặc Dịch vụ, cũng như việc sử dụng Nội dung Người dùng của bạn bởi vidIQ trên hoặc thông qua Dịch vụ sẽ không xâm phạm, không phù hợp hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư của bên thứ ba hoặc dẫn đến việc vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào. Các quyền trong Nội dung Được cấp bởi vidIQ Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ Thỏa thuận này, vidIQ cấp cho bạn giấy phép có giới hạn, không độc quyền, không thể chuyển nhượng, không được cấp phép lại để xem, sao chép, hiển thị và in Nội dung chỉ liên quan đến quyền được sử dụng Trang web và Dịch vụ của bạn. Nội dung từ YouTube: vidIQ truy cập Nội dung công khai từ các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như YouTube. vidIQ sử dụng API YouTube, và với việc sử dụng Nội dung YouTube trong các Trang web và Dịch vụ của vidIQ, bạn đồng ý tuân thủ với Điều khoản Dịch vụ của YouTube, có thể tìm thấy tại https://www.youtube.com/t/terms và Chính sách Bảo mật của Google , có thể tìm thấy tại http://www.google.com/policies/privacy. Các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba, chẳng hạn như Google và YouTube, thỉnh thoảng có thể cập nhật Điều khoản Dịch vụ và Chính sách Bảo mật của họ và vidIQ không chịu trách nhiệm về việc bạn xem xét bất kỳ thay đổi hoặc cập nhật nào trong số đó. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Điều khoản Dịch vụ của YouTube và Chính sách Bảo mật của Google. Nội dung từ Tài khoản SNS đã Xác thực Nếu bạn có Tài khoản, bạn có thể chọn liên kết Tài khoản của mình với các dịch vụ mạng xã hội của bên thứ ba (chẳng hạn như Facebook, Google hoặc YouTube) (mỗi, một dịch vụ mạng xã hội hoặc “SNS”) mà bạn có một tài khoản (mỗi tài khoản như vậy, một "Tài khoản của Bên thứ Ba") bằng cách: (i) cung cấp thông tin đăng nhập Tài khoản Bên thứ Ba của bạn cho vidIQ thông qua Trang web hoặc Dịch vụ; hoặc (ii) cho phép vidIQ truy cập Tài khoản Bên thứ Ba của bạn, như được cho phép theo các điều khoản và điều kiện áp dụng chi phối việc bạn sử dụng mỗi Tài khoản của Bên thứ Ba theo cách được mô tả ở trên. Bạn tuyên bố rằng bạn có quyền tiết lộ thông tin đăng nhập Tài khoản Bên thứ Ba của mình cho vidIQ và / hoặc cấp quyền truy cập vidIQ cho Tài khoản bên thứ ba của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn, cho việc sử dụng cho các mục đích được mô tả trong tài liệu này) mà bạn không vi phạm bất kỳ điều khoản và điều kiện nào chi phối việc bạn sử dụng Tài khoản của Bên thứ Ba và không buộc vidIQ thanh toán bất kỳ khoản phí nào hoặc làm vidIQ chịu bất kỳ hạn chế sử dụng nào do các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đó tính phí. By granting vidIQ access to any Third Party Accounts, you understand that vidIQ may access, make available and store (if applicable) any Content that you have provided to and stored in your Third Party Account (“Third Party Account Content”) so that it is available through the Sites and/or Services (as further described in our Privacy Policy). Bằng cách cấp quyền truy cập vidIQ cho bất kỳ Tài khoản bên thứ ba nào, bạn hiểu rằng vidIQ có thể truy cập, cung cấp và lưu trữ (nếu có) bất kỳ Nội dung nào bạn đã cung cấp và lưu trữ trong Tài khoản bên thứ ba của bạn ("Nội dung tài khoản bên thứ ba") có sẵn thông qua Trang web và / hoặc Dịch vụ (được mô tả thêm trong Chính sách bảo mật của chúng tôi) Unless otherwise specified in this Agreement, all Third Party Account Content, if any, will be considered to be User Content for all purposes of this Agreement. Please note that if a Third Party Account or associated service becomes unavailable or vidIQ’ access to such Third Party Account is terminated by the third party service provider, then the Third Party Account Content that was available from such Third Party Account will no longer be available through the Sites or Services. You have the ability to disable the connection between your Account and your Third Party Accounts, at any time, through the Sites and/or Services. PLEASE NOTE THAT YOUR RELATIONSHIP WITH THE THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS ASSOCIATED WITH YOUR THIRD PARTY ACCOUNTS IS GOVERNED SOLELY BY YOUR AGREEMENT(S) WITH SUCH THIRD PARTY SERVICE PROVIDERS. vidIQ makes no effort to review any Third Party Account Content for any purpose, including without limitation for accuracy, legality or non-infringement and vidIQ is not responsible for any Third Party Account Content.

INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT.

We respect the intellectual property rights of others and encourage You to do the same. Accordingly, We have a policy of removing User Content that violates intellectual property rights of others, suspending access to the Service (or any portion thereof) to any user who uses the Service in violation of someone’s intellectual property rights, and/or terminating in appropriate circumstances the account of any user who uses the Service in violation of someone’s intellectual property rights.

Pursuant to You also release, waive, discharge and promise not to sue or bring any claim of any type against Us for any loss, damage or injury relating in any way to the Site or any part thereof. IF YOU ARE A CALIFORNIA RESIDENT, YOU WAIVE CALIFORNIA CIVIL CODE SECTION 1542, WHICH SAYS: “A GENERAL RELEASE DOES NOT EXTEND TO CLAIMS WHICH THE CREDITOR DOES NOT KNOW OR SUSPECT TO EXIST IN HIS FAVOR AT THE TIME OF EXECUTING THE RELEASE, WHICH IF KNOWN BY HIM MUST HAVE MATERIALLY AFFECTED HIS SETTLEMENT WITH THE DEBTOR.” IF YOU ARE A RESIDENT OF ANOTHER JURISDICTION, YOU WAIVE ANY COMPARABLE STATUTE OR DOCTRINE., We have implemented procedures for receiving written notification of claimed copyright infringement and for processing such claims in accordance with such law. If You believe Your copyright or other intellectual property right is being infringed by a user of the Service, please provide written notice to Our Agent for notice of claims of infringement:

Attn: DMCA Agent CC: Email: dmca@vidiq.com

To be sure the matter is handled immediately, Your written notice must: Contain Your physical or electronic signature; Identify the copyrighted work or other intellectual property alleged to have been infringed; Identify the allegedly infringing material in a sufficiently precise manner to allow Us to locate that material; Contain adequate information by which We can contact You (including postal address, telephone number, and e-mail address); Contain a statement that You have a good faith belief that use of the copyrighted material or other intellectual property is not authorized by the owner, the owner's agent or the law; Contain a statement that the information in the written notice is accurate; and Contain statement, under penalty of perjury, that You are authorized to act on behalf of the copyright or other intellectual property right owner.

Unless the notice pertains to copyright or other intellectual property infringement, the Agent will be unable to address the listed concern.

Please also note that for copyright infringements under Section 512(f) of the Copyright Act, any person who knowingly materially misrepresents that material or activity is infringing may be subject to liability.

SUBMITTING A DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT ("DMCA") COUNTER-NOTIFICATION.

We will notify You that We have removed or disabled access to copyright-protected material that You provided, if such removal is pursuant to a validly received DMCA take-down notice. In response, You may provide Our Agent with a written counter-notification that includes the following information:

Your physical or electronic signature; Identification of the material that has been removed or to which access has been disabled, and the location at which the material appeared before it was removed or access to it was disabled; A statement from You under the penalty of perjury, that You have a good faith belief that the material was removed or disabled as a result of a mistake or misidentification of the material to be removed or disabled; and Your name, physical address and telephone number, and a statement that You consent to the jurisdiction of a court for the judicial district in which Your physical address is located, or if Your physical address is outside of the United States, for any judicial district in which We may be located, and that You will accept service of process from the person who provided notification of allegedly infringing material or an agent of such person.

TERMINATION OF REPEAT INFRINGERS.

We reserve the right, in Our sole discretion, to terminate the account or access of any user of the Service who is the subject of repeated DMCA or other infringement notifications.

DISCLAIMER OF WARRANTIES.

THIS SERVICE AND ALL MATERIALS ARE PROVIDED "AS IS" AND "WITH ALL FAULTS". THE ENTIRE RISK AS TO THEIR QUALITY AND PERFORMANCE IS WITH YOU.

WE EXPRESSLY DISCLAIM ALL WARRANTIES OF ANY KIND (EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY) WITH RESPECT TO THE SERVICE AND MATERIALS, WHICH INCLUDES BUT IS NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR USE OR PURPOSE, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.

THIS MEANS THAT WE DO NOT PROMISE YOU THAT THE SERVICE IS FREE OF PROBLEMS. Without limiting the generality of the foregoing, We make no warranty that the Service will meet Your requirements or that the Service will be uninterrupted, timely, secure, or error free or that defects in the Service will be corrected. We make no warranty as to the results that may be obtained from the use of the Service or as to the accuracy or reliability of any information obtained through the Service. No advice or information, whether oral or written, obtained by You through the Service or from Us or Our subsidiaries/other affiliated companies shall create any warranty. We disclaim all equitable indemnities.

LIMITATION OF LIABILITY.

EXCEPT WITH RESPECT TO WILLFUL MISCONDUCT, THE INDEMNIFICATION OBLIGATIONS AND CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS HEREUNDER, NEITHER PARTY SHALL BE LIABLE TO THE OTHER FOR ANY DAMAGES RESULTING FROM YOUR USE OF THE SERVICE OR ANY PART THEREOF, OR FROM YOUR DISPLAYING, COPYING, UPLOADING, LINKING OR DOWNLOADING ANY MATERIALS OR CONTENT TO OR FROM THE SERVICE. EXCEPT WITH RESPECT TO WILLFUL MISCONDUCT, THE INDEMNIFICATION OBLIGATIONS AND CONFIDENTIALITY OBLIGATIONS HEREUNDER, IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY BE LIABLE TO THE OTHER FOR ANY INDIRECT, EXTRAORDINARY, EXEMPLARY, PUNITIVE, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOSS OF DATA, REVENUE, PROFITS, USE OR OTHER ECONOMIC ADVANTAGE) HOWEVER ARISING, EVEN IF WE KNOW THERE IS A POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

LOCAL LAWS; EXPORT CONTROL.

We control and operate the Service from Our headquarters in the United States of America and the entirety of the Service may not be appropriate or available for use in other locations. If You use the Service outside the United States of American, You are solely responsible for following applicable local laws, including but not limited to local laws concerning online conduct and acceptable content.

FEEDBACK.

Any feedback that You provide to Us about the Service (e.g., comments, questions, suggestions, materials – collectively, “Feedback”) through any communication whatsoever (e.g., call, fax, email) will be treated as both non-confidential and non-proprietary. You hereby assign all right, title, and interest in, and We are free to use, without any attribution or compensation to You, any ideas, know-how, concepts, techniques, or other intellectual property and proprietary rights contained in the Feedback, whether or not patentable, for any purpose whatsoever, including but not limited to, developing, manufacturing, having manufactured, licensing, marketing, and selling, directly or indirectly, products and services using such Feedback. You understand and agree that We are not obligated to use, display, reproduce, or distribute any such ideas, know-how, concepts, or techniques contained in the Feedback, and You have no right to compel such use, display, reproduction, or distribution.

ARBITRATION.

At Our or Your election, all disputes, claims, or controversies arising out of or relating to these Terms or the Service that are not resolved by mutual agreement may be resolved by binding arbitration to be conducted before JAMS, or its successor. Unless otherwise agreed by the parties, arbitration will be held in San Francisco, California before a single arbitrator mutually agreed upon by the parties, or if the parties cannot mutually agree, a single arbitrator appointed by JAMS, and will be conducted in accordance with the rules and regulations promulgated by JAMS unless specifically modified in these Terms. The arbitration must commence within forty-five (45) days of the date on which a written demand for arbitration is filed by either party. The arbitrator’s decision and award will be made and delivered within sixty (60) days of the conclusion of the arbitration and within six (6) months of the selection of the arbitrator. The arbitrator will not have the power to award damages in excess of any limitations on actual compensatory, direct damages set forth in these Terms and may not multiply actual damages or award punitive damages or any other damages that are specifically excluded under these Terms, and each party hereby irrevocably waives any claim to such damages. The arbitrator may, in his or her discretion, assess costs and expenses (including the reasonable legal fees and expenses of the prevailing part) against any party to a proceeding. Any party refusing to comply with an order of the arbitrators will be liable for costs and expenses, including attorneys’ fees, incurred by the other party in enforcing the award. Notwithstanding the foregoing, in the case of temporary or preliminary injunctive relief, any party may proceed in court without prior arbitration for the purpose of avoiding immediate and irreparable harm. The provisions of this arbitration section will be enforceable in any court of competent jurisdiction.

GENERAL.

We think direct communication resolves most issues – if We feel that You are not complying with these Terms, We will tell You. We will even provide You with recommended necessary corrective action(s) because We value this relationship.

However, certain violations of these Terms, as determined by Us, may require immediate termination of Your access to the Service without prior notice to You. The Federal Arbitration Act, California state law and applicable U.S. federal law, without regard to the choice or conflicts of law provisions, will govern these Terms. Foreign laws do not apply. Except for disputes subject to arbitration as described above, any disputes relating to these Terms or the Site will be heard in the courts located in San Francisco County, California. If any of these Terms are deemed inconsistent with applicable law, then such term(s) shall be interpreted to reflect the intentions of the parties, and no other terms will be modified. By choosing not to enforced any of these Terms, We are not waiving Our rights. These Terms are the entire agreement between You and Us and, therefore, supersede all prior or contemporaneous negotiations, discussions or agreements between Everyone about the Service. The proprietary rights, disclaimer of warranties, representations made by You, indemnities, limitations of liability and general provisions shall survive any termination of these Terms.

CONTACT US.

If You have any questions about these Terms or otherwise need to contact Us for any reason, You can reach Us at 1770 Union St. San Francisco, CA 94123, contact@vidiq.com, or 888-998-8434.