Làm Thế nào để Đạt Được 4.000 Giờ Xem Trên YouTube

Giờ đây bạn cần 4.000 giờ xem và 1.000 người đăng ký để đáp ứng yêu cầu bật kiếm tiền trên YouTube. Video này phân tích cách đạt 4.000 giờ xem trên YouTube.

How do you get 4,000 hours of watch time?

Giờ đây bạn cần 4.000 giờ xem và 1.000 người đăng ký để đáp ứng yêu cầu bật kiếm tiền trên YouTube. Video này phân tích cách đạt 4.000 giờ xem trên YouTube.