10 Các Quảng Bá Miễn Phí Video YouTube Của Bạn

Bạn đã tạo ra video YouTube tuyệt vời, giờ bạn cần chia sẻ nó. Đây là 10 cách để đạt được lượng khán giả nhiều nhất với ảnh hưởng lớn nhất.

You've made a great YouTube video now what?

Bây giờ bạn cần chia sẻ nó. Đây là 10 cách để đạt được lượng khán giả nhiều nhất với ảnh hưởng lớn nhất.